Soal UTS SMK Kelas X Bahasa Daerah (bader) - SMK Darut Taqwa Purwosari

SMK Darut Taqwa Purwosari

DPIB - TKR - TSM - TJKT - DKV - BD
linktr.ee/smkdt

Home Top Ad

Responsive Ads Here

27 November 2021

Soal UTS SMK Kelas X Bahasa Daerah (bader)

 Soal UTS SMK Kelas X Bahasa Daerah (bader)

A. Pilihlah jawaban a, b, c, d, atau e yang paling tepat di tempat yang telah disediakan!

1.    Artikel yaiku….

a.Tulisan kang isine crito                  b.Tulisan kang isine karangan            c.Tulisan kang isine opini

d.Tulisan kang isine laporan             eTulisan kang isine guyonan

2.    Jinise artikel ing ngisor iki, kajaba…..

a.Artikel Deskripsi    b. Artikel Narasi        c. Artikel argumentasi d. Artikel deduktif       e. Artikel Persuasi

3.    Arikel sing ngandharake sawijine masalah kang dumadi ing masyarakat, bisa disumurupi apa sing satemene dumadi. diarani jenis artikel….

a. Artikel Deskriptif      b. Artikel Eksploratif         c. Artikel Preskriptif   d. Artikel Eksplanatif    e. Artikel Prediktif

 Wacan kanggo wangsuli nomer 3-5

     Acara puncak pengetan sekaten meniko ketanda kaliyan Grebeg Muludan ingkang dipunwontenaken ing surya kaping 12 (persist eng dinten ulang taun Nabi Muhammad SAW), kawiwitan jam 08:00 ngantos jam 10:00 WIB. Kaliyan dikawal dening kompi prajurit Kraton. Setunggal gunungan ingkang pidamel saking uwos ketan, dhadaran, ugi buah-buahan, janganan badhe dipunbetha saking kemandungan nglangkungi sitihinggil ugi pagelaran temuju masjid Agung.

4.    Artikel kasebut duweni tema apa?

a.       Kebudayaan                b.Pemasaran                c.Pariwisata        d.Pendidikan              e. Perniagaan

5.    Artikel ing duwur nuduhake Artikel jenis apa?

a.       Deskripsi   b. Argumentasi         c. Persuasi      d.Narasi           e. Eksposisi

6.    Adicara grebeg maulud iku dianakake kanggo maringati dinten apa?

a.Ulang taun Nabi Muhammad SAW          b.Ulang taun mangkunegaran  c.Ulang taun mangku bumi

d.Ulang taun raja Yogyakarta           e.Ulang taun kasunanan Surakarta

7.    Artikel bisa diartekake tulisan kang isine….

a.Panemu, ide utawa fakta       b. Imajinasi lan fantasi   c. Eksplaratif       d. Daya khayalan         e. Lelucon lan panglipur

8.    Lumrahe artikel iku sinebar lewat….

a.       Benner ing dalan-dalan                         c. Media massa secara online/offline       e. Iklan ing dalan

b.      Siaran-siaran ing televisi                       d. siaran ing radio                   

9. Panulise artikel Manawa kaudhal manut struktur yaiku…

a. Judul, Isi, masalah, dudutan, panutup     c. Dudutan, isi, lan masalah                

b. Pambuka, dudutan, lan masalah    d.Judul, Pambuka, isi, lan panutup    e.Judul, Pambuka, isi, lan masalah

10. Sipate artikel salah sijine aran….

a. Fiksi     b. Ora nyata    c. Khayalan         d. Aktual          e. Mitos

11. Tembung penggandeng kang basa Indonesiane Meskipun yaiku….

a. Nalika     b. Sanadyan      c. Kamangka               d. Miwah                     e. Amarga       

12. Tembung penggandeng kang Indonesiane Jika yaiku….

a. Sanadyan          b. Saengga                   c. Amarga                    d. Kamangka   e. Saupama     

13. Tembung penggandeng Indonesiane tetapi yaiku….

a. Sanadyan          b. Saengga                   c. Amarga        d. Kamangka               e. Ananging

14. Tembung penggandeng kang nyataake angen-angen yaiku….

a. Saupama    b. Ananging              c. Senadyan                d. Saha             e. Utawa

15. Tembung penggandeng kang nyataake kosok balen yaiku….

a. Utawa   b. Kamangka                 c. Lan                         d. Miwah                     e. Ananging

16. Tembung kang gunane kanggo ndawaake ukara yaiku….

a. Tembung lingga                          c. Tembung andhahan                        e. Tembung penggandeng

b. Tembung panyilah                     d. Tembung Macapat

17. Tembung penggandeng kang nyataake akibat yaiku….

a. Saengga      b. Kamangka           c. Ananging                d. Sanadyan     e. Miwah

18. Ing ngisor iki ukara kang nyataake wayah yaiku….

a. Saupama aku bias ketemu eyang mesthi seneng banget

b. Nalika aku dolan menyang kelud kahanane isih gersang

c. Senajan wes ana undang-undang isih wae ana wong kang nebangi alas kanthi sembarangan

d. Alas kudu dijaga supaya tetep ngrembaka

e. Maneka warna pangudi ditindakake kanggo njaga lan nglestareake wana bakau

19. Supaya alas kuwi ngrembaka lan lestari kabeh masyarakat kudu njaga kahanane alas. Ukara kasebut kang migunakake tembung penggandeng kang nduweni teges….

a. Sebab       b. Panyeta                  c. Tujuwan                 d. Angen-angen           e. Kosok balen

20. Tembung penggandeng kang nyataake Kosok balen yaiku….

a. Ananging      b. Utawa                c. Seangga                  d. Saha             e. Nalika

Gatekna pacelathon ing ngisor iki!

Agus       : Bang, wis oleh undhangan saka pak RT durung?

Bambang: Uwis, undhangan kerja bakti ta?

Agus       :Iya bener, nanging dina iku aku ngepasi oleh undhangan mantenan kancaku.

Bambang:Ya ora papa, kowe becike matur pak RT, utawa sesuk teka dhisik ing papan kerja bakti, lagi awane mangkat mantenan.

21.  Manut isining pacelathon. Agus lan bambang ngrembug bab….

a.  Kerja bakti    b.   Sowan pak RT          c.Kondangan     d. Mantenan         e. Ngaturi undhangan

22.  Panganggone ukara pitakon ing pacelathon ndhuwur tinemu ing…

a.  Bang, wis oleh undhangan seka pak RT durung?

b.  Iya bener, nanging dina iki aku ngepasi oleh undhangan mantenan kancaku.

c.   Ya ora papa kowe becike matur Pak RT!

d.   Esuk teka dhisik ing papan kerja bakti!

e. Uwis, undhangan kerja bakti ta?

23. Perangan sing nerangna papan utawa wektu kelakone kedadeyane nang crita diarani...

a.Alur    b.Latar       c.Tema            d.Gaya bahasa                       e.Plot  

24. Underaning perkara sing sipate umum diarani...

a.Latar       b.Tema                         c.Plot             d.Amanat                     e.Judul

Ira  :Ran,sesuk apa sida ulangan basa Jawa?”

Rani :Sida Ir,apa kowe ora ngerti?”

Ira  :Ora,jalaran aku pertemuan minggu kepungkur ora mlebu sekolah amarga lara.”

Rani :Yen ngono mengko sore ndhewe sinau bareng bae ya Ir,neng ngomahku.”

Ira  :Ya,kebeneran,aku mengko tak ngajak Sinta.”

Rani :Ya tak tunggu tekamu,kae bel sakolah wis muni,ayo ndang mlebu kelas.

25. Wacan pacelaton ing ndhuwur migunakake ragam basa....

a.Ngoko lugu    b.Krama inggil       c.Krama lugu              d. Lugu Madya e.Krama alus

26. Sing dirembug ing wacan ndhuwur yaiku bab....

a.ora mlebu sekolah                       c.Ulangan basa Jawa              e.Kegiatan sekolah

b.Pelajaran ing sekolah                   d. Lara ndek sekolah

 

Laran kepengin asung renaning galih ingkang bapa kanthi iku Prabu Rama ninggal Praja tunuju alas Dhandaka, kadherekaken ingkang garwa Dewi Sinta saha ingkang rayi raden Laksmana. Nalika ing tengah wana garwane ditinggal sing nunggu Raden Laksmana. Marga pokale ratu buta Rahwana,Laksmana kapeksa ninggal Dewi Sinta,wusana kanthi malih rupa, Rahwana bisa nyidra Dewi Sinta kagawa menyang Alengka dipingit ing taman Argasoka.

29. Kang ngumbara ing alas Dhandaka kasebut ing ngisor iki kajaba....    

a.Rama          b.Laksmana              c.Dasarata        `         d. Rahwana      e.Sinta            

27. Sing nyulik Dewi Sinta yaiku....

a.Laksmana            b.Bharata          c.Rahwana            d. Sinta                  e.Dasarata

28. Sawise diculik, Dewi Sinta banjur digawa menyang kraton....

a.Pancawati        b.Manthili             c.Argasoka            d. Blambangan     e.Alengka                   

29. Ukara kang isine nyritaake sawijining bab utawa prastawa marang wong liyo diarani ukara….

a. Pakon        b. Pitakon                 c. Crita                       d. Lamba         e. Camboran

30. Paraga kang dadi panyengkuyung crita diarani….

a. Paraga utama                              c. Paraga protagonis               e. Paraga pendukung

b. Paraga sampingan                       d. Paraga antagonis

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Gaweo ukara saka tembung penggandeng ing ngisor iki!

a. Nanging                      b. Amarga                             d. Nalika

2. Sebutno unsur-unsur intrinsik lan ekstrinsik ing sajroning crita!

NABRAK PESTA PERNIKAHAN

Polisi   : Ya’ opo critané kok sampèk koén nabrak uwong 20 iku?

Mukidi               : Aku nyétir mobil kécépatan 90 km/jam. Pas nang pértélon moro2 rèm-é blong. Nèk ngiwo onok  wong lanang loro, lha nèk néngén onok pésta kawinan. Cobak nèk Bapak, pilih nabrak sing éndi?”

Polisi   : Yo mésti ngiwo, korbané luwih thithik.

Mukidi               : Pérsis..!! Aku yo mikir ngono Pak !

Polisi   : Trus la’opo wong2 sing nang pésta kawinan sing malah kowé tabrak?!

Mukidi          : Lhaaa, niku masalahé. Aku wis milih wong lanang loro sing nang kiwo,….éh dèk-é mlayu    nyabrang moro nang pésta kawinan…dadi aku yo mbanting stir néngén, ngubér wong loro mau Pak…!

Polisi   : Guoobluooogg. . . . !

Mukidi               : énggih lérés!! pancén wong lanang loro mau guooblooogkk, Pak Polisi.

3.     Sebutno paraga saka crito ing dhuwur!

4.     Jelasno watak wantune para paraga saka crito ing dhuwur!

5.     Jelasno latar saka crita ing dhuwur!


No comments:

Post a Comment